جملات پرمعنا

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them
آیا میدانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران میکنند خود به کسی برای مراقبت نیاز دارند.

 

Did you know that the three most difficult things to say are:
I love you, Sorry and help me
آیا میدانستید که سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تر است
( دوستت دارم ، متاسفم ، به من کمک کن ) میباشد.

 

Did you know that those who dress in red are more confident in themselves
آیا میدانستید که کسانی که قرمز میپوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارند.

 

Did you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty
آیا میدانستیدکه کسانی که زرد میپوشند از زیبایی خود لذت میبرند.

بیشتر بخوانید
رمضان : احسن احوال

 

Did you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding
و آیا میدانستید که کسانی که لباس مشکی به تن میکنند نمیخواهند مورد توجه قرار گیرند ولی به کمک و درک شما نیاز دارند.

 

Did you know that when you help someone, the help is returned in two folds
آیا میدانستید که زمانی که به کسی کمک میکنید اثر آن دوبار به سوی شما بر میگردد.

 

Did you know that it’s easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face  But did you know that it has more value when you say it to their face
و آیا میدانستید که نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رودرو بیان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسی بیشتر است.

 

Did you know that if you ask for something in faith, your wishes are granted
آیا میدانستید که اگر چیزی رابا ایمان از خداوند بخواهید به شما عطا خواهد شد.

 

Did you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, you’d be surp-rised  by what you could do.
آیا میدانستید که شما میتوانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید رویاهایی مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را میدانستید از آنچه قادر به انجامش بودید متعجب میشدید.

بیشتر بخوانید
هر چیزی که نیاز دارید درباره کروناویروس بدانید

 

But don’t believe everything I tell you, until you try it for yourself, if you know someone that is in need of something that I mentioned, and you know that you can help, you’ll see that it will be returned in two-fold.
اما به آنچه من به شما میگویم ایمان نیاورید تا زمانیکه خودتان آنها را امتحان کنید اگر شما بدانید که کسی نیاز به چیزی دارد که من گفتم و بدانید که میتوانید به او کمک کنید متوجه خواهید شد که آن چیز دوبار به سوی شما باز خواهد گشت.

 

Today, the ball of FRIENDSHIP is in your court, send this to those who truly are your friends (including me if I am one). Also, do not feel bad if no one sends this back to you in the end, you’ll find out that you’ll get to keep the ball for other people want more ..
امروز توپ دوستی درزمین شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند بفرستید (مانند من اگر یکی از آنها میباشم) همچنین ناراحت نشوید اگر کسی آن رابرای شما بازپس نفرستاد شما خواهید فهمید که باید این توپ را برای کسانی که به آن نیاز بیشتری دارند نگهداری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *