رمضان : احسن احوال

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

ماه مبارک رمضان، ماه صلح با خدا، ماه میزان شدن، ماه شکفتن، ماه به بار نشستن،…