ارزش دوست خوب!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

یکی از روزهای سال اول دبیرستان بود. من از مدرسه به خانه بر می گشتم که…