تبلت-موبایل TransPhone

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

مثل اینکه قرار است اسوس تنها ارائه کننده تبلت-موبایل نباشد و شاید بتوان بازار داغی را…