امکانات بلندترین ساختمان مسکونی جهان در نیویورک

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

ساخت بلندترین برج مسکونی جهان در شهر نیویورک پس از ۱۵ سال به پایان رسیده است…