تفاوت آدم های بزرگ – متوسط – کوچک!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند آدم های متوسط در باره چیزها…