تفاوت های AMD وIntel

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

تفاوت های CPU های AMD وIntel عبارتند از: AMD .۱ براساس معماری اجرایی ۹ مرحله ای…