شماره تلفن های ضروری و کاربردی!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

این شماره‌ها را یادداشت کنید، جای دوری نمی‌رود. تا بدانید از آن دستگاه کوچولوی خانه‌تان (تلفن)…