جادوی کلمات

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

– به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود – به جای خسته نباشید؛ بگوییم…