جملات زیبای دکتر شریعتی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

اگر دروغ رنگ داشت هر روز شاید ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می…