ماجرای facebook.ir

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

طی چند هفته اخیر موضوعی نه‌چندان تازه درباره حقوق دیجیتالی موضوع بحث بود و این بار…