به چشمهاتون اعتماد نکنید

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

در این تصویر دو مربع A و B همرنگ هستند. اگر باور نمی‌کنید عکس رو ببرید…