سنجش سرعت اینترنت ملی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

آقای خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی از فراهم شدن امکان محاسبه کم فروشی در اینترنت…