شب قدر

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

شب های قدر این دعا را زیاد بخوانبد به امید استجابت دعاهایتان ما را هم از…

شب قدر بهتر از هزار ماه

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)