تسخیر کره ماه: واقعیت یا دروغی بزرگ

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

“در دروغ بزرگ همیشه قدرت معینی از قابلیت باور کردن وجود دارد. چرا که افراد زیادی…