رابطه‌ بین رعد و برق و رشد گیاه قارچ

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

اول از همه باید تذکر دهیم که قارچ‌ها گیاه نیستند. آنها حتی خویشاوند نزدیک گیاهان هم…