بازگشت مورتال کمبت

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

این هفته، هفته بسیار خوبی برای گیمرهاست؛ به دلیل این که ادامه چند بازی بسیار زیبا…