شب قدر بهتر از هزار ماه

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)