رمضان،ماه مهمانی خدا

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

رمضان از مصدر «رمض‏» به معناى شدت گرما ، و تابش آفتاب بر رمل… معنا شده…