متا تگ (META TAG) چیست؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

زمانیکه یک موتور جستجو صفحه شما را پیدا می کند. باید آن را فهرست کند (…