مخابرات و ارائه خدمات جدید!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

گویا قرار است ارتباطات سیار هم تکانی به خدمات کهنه خود بدهد و وارد فناوری قرن…