نکته های کوچک زندگی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

زندگی همان اندازه که از اتفاقات بزرگ تشکیل شده ، نکته های کوچک هم دارد. نکته…