و این است تفاوت عشق و ازدواج …

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

شاگردی از استادش پرسید: عشق چست ؟ استاد در جواب گفت: به گندم زار برو و…