ملاحظات امنیتی کارت های بانکی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

ملاحظات امنیتی به شیوه غیر حضوریON-Line ۱- قبل از اتصال به اینترنت از صحت عملکرد ضدویروس…