حجاب در نقاط مختلف جهان

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

حجاب در لغت به معنای پوشش ، پرده ، وسیله پوشش ، حایل و … است.…