مجله جنگ افزار شماره ۶۹

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

جنگ افزار / اولین ماهنامه تمام رنگی اسلحه در خاورمیانه / شماره ۶۹ / سال ششم…